قیمت پیاده سازی صوت بر اساس ساعت: هر ساعت 30 هزار تومان

توجه: این هزینه برحسب مدت زمان فایل صوتی شما هست نه مدت‌زمانی که تایپیست صرف پیاده‌سازی می‌کند.در صورتی که فایل صوتی شما، شامل یکی از موارد زیر شود، هزینه افزایشی خواهد داشت.


جدول افزایش هزینه

نکته 1: تعیین میزان افزایش هزینه با مدیریت «تایپ 74» می‌باشد و مدیریت، اختیار هرگونه افزایش یا کاهش و یا حتی عدم درنظرگیری افزایش را دارد.

نکته 2: پس از اعلام هزینه کلی و تأیید توسط مشتری، پیاده‌سازی انجام می‌شود.

نکته 3: معیار فوری یا عدم فوری بودن، مدت زمان 30 ساعت برای 1 ساعت صوت درنظر گرفته شده؛ بنابراین برای پیاده‌سازی 2 ساعت صوت در مدت 30 ساعت،  هزینه افزایشی فقط برای 1 ساعت آن درنظر گرفته می‌شود.