قیمت پیاده سازی صوت بر اساس ساعت: هر ساعت 80 هزار تومان

توجه: این هزینه برحسب مدت زمان فایل صوتی شما هست نه مدت‌زمانی که تایپیست صرف پیاده‌سازی می‌کند.


سفارشات با کیفیت طلایی  و به صورت ضمانتی انجام میشود. در صورت عدم رضایت هیچ وجهی دریافت نمیگردد.