قیمت پیاده سازی صوت بر اساس کلمه: هر کلمه‌ای 7 تومان

هر 5 حرف 1 کلمه محاسبه میگردد (. - ؛ - ! - ؟ - : و فاصله و نیم‌فاصله) جزء شمارش حرف حساب نمیشود