وب‌گاه خدماتی «تایپ 74» در سال 1395 توسط «میرزا محمد علی سجاد فاطمی موحد» ایجاد شد که هم اکنون بسیاری از پروژه‌های تایپ و پیاده سازی فایل‎های صوتی فارسی توسط ایشان انجام می‎گردد.

«تایپ 74» شرکت خدماتی که حضور خارجی داشته باشد نیست؛ بلکه صرفاً یک پایگاه خدماتی پیاده سازی صوت و ترجمه است.